Obchodní a licenční podmínky

Poslední změna: 26.11.2018
§ 1
Definice pojmů
dodavatel

Daniel Tengler
Sokolovská 2343
150 00 Praha
Česká republika

IČO: 03152723


Společnost je zapsána dne 05.04.2013 v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem v Kladně.


Fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s dodavatelem vystavením objednávky v ústní nebo písemné formě a zavazuje se za dodané služby a produkty poskytnout dohodnutou peněžní odměnu.
§ 2
základní ustanovení

    
Odběratel dává souhlas, že je seznámen se všemi informacemi o nabízených službách a produktech odběratele buď:
        
prostřednictvím webové prezentace na doméně e-apps.eu
        
na základě soukromé telefonické nebo elektronické komunikace formou e-mailů nebo IM
    
Dodavatel si vyhrazuje právo za odměnu nabízet vyhotovené služby, úpravy a moduly třetím stranám, pokud to není individuálně smluvně jinak stanoveno.
    
Dodavatel je oprávněn kdykoliv měnit rozsah a parametry nabízených služeb a produktů, jejich ceny, a individuální odmítnout poskytnutí služeb a prodej produktů.

§ 3
uzavření smlouvy

    
Obchodní smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti v okamžiku potvrzení e-mailové objednávky odběratelem nebo vytvořením objednávky v elektronickém obchodu na doméně e-apps.eu.
    
Odběratel i dodavatel je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální osobní a firemní údaje.

§ 4
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


§ 5
Licenční podmínky

    
V cenách licencí modulů dodaných dodavatelem nejsou zahrnuty:

 •         žádné dodatečné individuální úpravy
 •         žádné dodatečné služby (implementace, testování, apod.)
 •         aktualizace modulů, pokud důvodem jejich nefunkčnosti byla změna verze platformy, pro kterou byl modul zakoupen

    Bezplatně nabízeným modulem dodavatel nezajišťuje žádné bezplatné poradenství ani individuální modifikace.
    
Dodavatel neodpovídá za funkčnost nebo kompatibilitu bezplatně nabízených modulů a odpovědnost za jejich používání, jakékoliv vzniklé škody či případnou ztrátu a poškození dat, nese výhradně odběratel.
    
Bezplatné moduly odběratel může:

 •         používat jakkoli a kdekoli
 •         provádět modifikace funkčnosti a vzhledu
 •         nabízet je třetím stranám bez úplaty

    Jedna zakoupena licence na produkt od dodavatele opravňuje odběratele k:

 •         použití modulu na jednom webu / e-shopu (jedné doméně) v produkčním režimu
 •         použití modulu v neomezeném počtu na testovacích webech / e-shopech (pouze po předchozí domluvě a na jedné testovací doméně)
 •         modifikaci a úpravě funkcí produktu pro své potřeby

    Zakoupena licence na produkt od dodavatele zakazuje odběrateli:

 •         zprostředkovávat, nabízet a prodávat moduly veřejně nebo individuální třetím stranám
 •         vytvářet kopie

    Odběratel není oprávněn prodávat třetím stranám jakékoli dodavatelem zpoplatněné služby, moduly nebo webové stránky.
    
Zaplacením služeb, produktů a web stránky přecházejí majetková práva z dodavatele na odběratele.
    
Dodavatel si vyhrazuje autorské právo na zhotovené grafické a programátorské práce, jakož i na jednotlivé designy, moduly a úpravy.

§ 6
Reklamace produktů a služeb

Dodavatel se zavazuje v případě chybné funkcionality modulu odběrateli poskytnout opravu na vlastní náklady a zajistit deklarovanou funkčnost.
    
Dodavatel se zavazuje odběrateli vrátit plnou peněžní částku za licenci, nebo dle dohody poskytnout náhradní služby ve srovnatelném rozsahu, pokud modul nepracuje správně v součinnosti s výchozím nastavením systému.
    
Odběrateli zaniká nárok na vrácení peněžní částky za licenci jestliže:

 •         bylo provedeno neodborné použití modulu nebo jeho úprava
 •         nefunkčnost modulu zapříčinily grafické / funkční modifikace systému (vlastní nebo třetí stranou), nezajištěné vhodné prostředí (nesprávné nastavení parametrů webhostingu omezující funkčnost)
 •         neposkytl autentifikační údaje na server a do administrace systému v případě, že si to chyba vyžaduje

    V případě předchozích odškodnění odběratele vůči dodávteľovi, si dodavatel vyhrazuje právo dodání dalších služeb a produktů až po vyrovnání odškodnění.
    
Při neoprávněné reklamaci může dodavatel od odběratele požadovat náhradu vzniklých nákladů dle platného ceníku.

§ 8
Odstoupení od smlouvy

    
Odběratel i dodavatel má nárok kdykoli odstoupit od smlouvy.
    
Odstoupením od smlouvy zanikají dotčeny majetkové a intelektuální práva odběratele. Odběratel se současně zavazuje výsledek práce dodavatele okamžitě smazat a dále v žádné podobě nepoužívat.
    
Odstoupením od smlouvy se odběratel zavazuje dodavateli uhradit všechny předchozí náklady za již vykonanou práci v případě, že takové náklady vznikly.

§ 9
Závěrečná ustanovení

    
Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv měnit.
    
Provozovatel oznámí změny těchto obchodních podmínek veřejně na internetových stránkách domény prestashop-plus.eu.
    
Závazným objednáním nebo zakoupením služeb, produktů (modulů) a používáním bezplatných produktů vyjadřuje odběratel bezpodmínečný souhlas s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek.
    
Tyto Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné a bez výhrad se jsou povinné se jimi řídit.
    
Tyto Obchodní podmínky nabyly účinnosti 26. listopadu 2018.