Právní informace

Tento dokument obsahuje právní informace vztahující se na obsah webových stránek e-apps.eu (dále jen "Stránky"). Zde uvedené právní informace platí pro tyto Stránky a nemusí platit a vztahovat se na jiné webové stránky společnosti Daniel Tengler (Dále jen "společnost Daniel Tengler").
software

Společnost Daniel Tengler a / nebo její dodavatelé vlastní nebo vykonávají autorská práva k veškerému softwaru, který lze získat na těchto Stránkách (dále jen "Software"). Software lze používat pouze v souladu s licenční smlouvou koncového uživatele (dále jen "Licenční smlouva", pokud taková smlouva existuje. Licenční smlouva je dodán se softwarem, nebo je jeho součástí. Software, který se dodává s Licenční smlouvou, nelze nainstalovat pokud koncový uživatel nevyjádří souhlas s Licenční smlouvou.

Software se poskytuje výhradně pro koncové uživatele na používání, které je v souladu s Licenční smlouvou. Společnost Daniel Tengler a / nebo její dodavatelé výslovně zakazují jakékoliv reprodukování Softwaru a / nebo jeho šíření, které není v souladu s Licenční smlouvou. Takové jednání je protizákonné. Každý, kdo poruší Licenční smlouvu, se vystavuje riziku trestního postihu a riziku občanskoprávního sporu, při kterém bude společnost Daniel Tengler požadovat přiměřenou kompenzaci a zadostiučinění za zásah do svých zákonných práv.

Společnost Daniel Tengler a / nebo její dodavatelé dále výslovně zakazují umísťování Softwaru nebo kopií Softwaru na jiné webové sktánky nebo jakékoliv jiné nosiče dat, šíření Softwaru a vytváření jeho kopii.

Společnost Daniel Tengler a / nebo její dodavatelé, pokud vůbec ručí za Software, ručí pouze podle Licenční smlouvy. Pokud není uvedeno v Licenční smlouvě jinak, společnost Daniel Tengler a / nebo její dodavatelé prohlašují, že software poskytují "tak, jak je" a neposkytují něj žádné záruky, včetně záruky vhodnosti pro konkrétní účel a záruky neporušení práv. Zde uvedenými výlukami nejsou dotčena kogentní zákonná ustanovení o odpovědnosti za škodu.
Dokumenty a texty

Společnost Daniel Tengler povoluje použití dokumentů a textů, které lze získat z těchto Stránek, zejména tiskových zpráv, technických údajů o produktech společnosti Daniel Tengler, souborů, nejčastěji kladených otázek "FAQ", pokud budou dodrženy všechny níže uvedené podmínky:

  •     použití dokumentu není výslovně zakázáno
  •     dokument nebude použit na účel, který je přímo nebo nepřímo komerční
  •     dokumenty získané z těchto Stránek budou použity výhradně pro informační účely pro osobní potřebu a nebudou žádným způsobem kopírovány ani dále šířeny
  •     dokument nebude žádným způsobem upravován
  •     dokument a každá jeho kopie bude obsahovat údaje o nositeli autorských práv
  •     bude uveden zdroj, ze kterého byl dokument získán


Použití dokumentů, které lze získat z těchto Stránek na jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno. Takové jednání je protizákonné. Každý, kdo neoprávněně použije dokumenty z těchto stránek, se vystavuje riziku trestního postihu a riziku občanskoprávního sporu, při kterém bude společnost Daniel Tengler požadovat přiměřenou kompenzaci a zadostiučinění za zásah do svých zákonných práv.

Výše uvedený souhlas k použití dokumentů získaných z těchto Stránek nelze vykládat jako souhlas k použití nebo napodobování grafického uspořádání nebo úpravy webových stránek e-apps.eu, ani žádných jiných webových stránek, které společnost Daniel Tengler provozuje, vlastní, řídí, případně na kterých provozování společnost Daniel Tengler udělila souhlas či licenci jiným subjektům.

Uspořádání a úprava těchto Stránek i jiných stránek společnosti Daniel Tengler je chráněna příslušnými předpisy a zákony o autorských právech, předpisy a zákony o ochranných nebo obchodních známkách, předpisy a zákony o ochraně před nekalou soutěží a dalšími zde neuvedenými právními normami. Uspořádání a úprava těchto Stránek i jiných stránek společnosti Daniel Tengler nesmí být kopírována, napodobována jako celek ani částečně. Jakékoliv, byť jen částečné použití jednotlivých prvků (to zahrnuje zejména, ale nejen loga, grafické prvky, obrázky, zvuky) těchto Stránek nebo jiných stránek společnosti Daniel Tengler, případně jejich kopírování není možné bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Daniel Tengler.

Společnost Daniel Tengler ani její dodavatelé neposkytují žádné prohlášení o vhodnosti informací obsažených na těchto Stránkách nebo v dokumentech, které lze na těchto Stránkách získat jakýkoliv účel. Všechny dokumenty, informace a grafické prvky jsou poskytovány bez jakékoliv záruky, ve stavu "tak, jak jsou." Na obsah dokumentů, informace a grafické prvky na těchto Stránkách neposkytuje společnost Daniel Tengler a / nebo její dodavatelé žádné záruky, včetně záruky vhodnosti pro konkrétní účel a záruky neporušení práv.

Společnost Daniel Tengler a / nebo její dodavatelé v maximálním možném rozsahu neodpovídají za škodu nebo jinou újmu, které vznikly třetím stranám v jakékoli souvislosti s použitím informací na těchto Stránkách a informací obsažených v dokumentech, které lze na těchto Stránkách získat.

Zde uvedenými výlukami z odpovědnosti za škodu nejsou dotčena kogentní zákonná ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Dokumenty a jiné informace publikované na těchto Stránkách nebo na jiných stránkách společnosti Daniel Tengler mohou obsahovat technické nepřesnosti a / nebo typografické chyby. Společnost Daniel Tengler a / nebo její dodavatelé mohou kdykoli, bez předchozího upozornění vylepšit nebo změnit zde popisované produkty a / nebo služby a / nebo programy. Informace uvedené na těchto Stránkách nebo v dokumentech na nich přístupných se proto čas od času mění, přičemž někdy nemusí odpovídat vlastnostem poskytovaných produktů a / nebo služeb.
hypertextové odkazy

Na těchto Stránkách jsou umístěny hypertextové odkazy na stránky jiných subjetku. Tyto hypertextové odkazy vám umožní opustit tyto Stránky. Společnost Daniel Tengler nemá žádný vliv na kontrolu stránek jiných subjektů a neodpovídá za obsah stránek jiných subjektů, na které odkazují hypertextové odkazy na těchto Stránkách. Společnost Daniel Tengler rovněž neodpovídá za obsah stránek, na které odkazují hypertextové odkazy na stránkách jiných subjektů. Společnost Daniel Tengler neodpovídá za změny a aktualizace stránek jiných subjektů, na které odkazují hypertextové odkazy na těchto Stránkách.

Společnost Daniel Tengler neodpovídá za žádnou formu přenosu z jakýchkoli stránek, na které odkazují hypertextové odkazy na těchto Stránkách. Hypertextové odkazy na těchto Stránkách poskytuje společnost Daniel Tengler výhradně jako pomůcku. Uvedení jakéhokoliv hypertextového odkazu na stránky jiných subjektů v žádném případě neznamená, že společnost Daniel Tengler schvaluje stránky jiných subjektů a / nebo jejich obsah.


Ochranné známky

Názvy autorských výrobků a / nebo služby společnosti Daniel Tengler uvedené na těchto Stránkách nejsou obchodními známkami nebo ochrannými známkami společnosti Daniel Tengler.

Názvy společností a výrobků, zmíněné na těchto Stránkách mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.
Informace o nositeli autorských práv

Copyright © 2018 Daniel Tengler

Autorská práva ke dokumentům a programům na těchto Stránkách vlastní a / nebo vykonává Daniel Tengler, Želeč 154, 391 74 Želeč, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.

Otázky a problémy

S otázkami nebo problémy se obraťte prosím na zákaznickou podporu společnosti Daniel Tengler.