Licenční podmínky použití produktů


Při zakoupení produktu (modulu) se sjednává licence na jeden produkční web / eshop / doménu / počítač / mobilní zařízení.


Produkty (moduly) lze provozovat i na testovací instalaci eshopu (např. test.mojedomena.cz nebo mojedomena.cz/test) popř. v počítači (např. localohost WAMP).


Licence není časově omezena, je sjednána na dobu neurčitou.


Autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodávaným produktům (modulům), náleží dodavateli jakožto tvůrci dodávaného produktu.


Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.


Za řádně a v plné výši uhrazený produkt (modul) dle sjednaných podmínek uděluje dodavatel odběrateli užívat licenci výhradně k jeho účelům dle obchodních a licenčních podmínek.


Odběratel není oprávněn užívat větší množství licencí, než jaký byl dodavatelem poskytnut nebo byl sjednán při zakoupení produktu.


V ceně licence nejsou zahrnuty žádné další dodatečné individuální úpravy, dodatečné služby spojené s instalací a provozem produktu (modulu) ani aktualizace modulů (pokud autor sám nenabídne).


Odběratel není oprávněn produkt (modul) nabízet, poskytovat, prodávat, vystavovat ke stažení, zprostředkovávat další prodej, kopírovat, množit.

Odběratel nesmí produkt (modul) poskytnout třetím stranám ani zdarma, ani za finanční úhradu, ani si účtovat za jejich instalaci a spojené služby.

Odběratel musí uchovávat copyright v patičce stránky v případě, kdy dodané moduly vytvářejí z větší části obsah webových stránek, jako je např. načítání obsahu stránek z XML feedu od dodavatele(ů) a to v takovém poměru, že modul vytváří nejméně 2/3 obsahu, ať už jde o moduly vizuílní (upravitelné v administraci webových stránek) nebo nevizuální, pracující na pozadí bez grafického rozhraní.


V případě porušení licenčních ujednání popsaných výše, může dodavatel požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.


Dodaný software jako autorské dílo požívá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona.


Odběratel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.


Dodavatel má nárok dohlížet na dodržování licenčních a autorských práv.


V případě zásahu odběratele do autorských práv dodavatele vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Nárok dodavatele na náhradu škody způsobené zásahem odběratele do autorských práv dodavatele, není zaplacením smluvní pokuty odběratelem dotčen.


Vedle nároku na smluvní pokutu má dodavatel v případě zásahu odběratele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

Tyto licenční podmínky nabyly účinnosti 26. listopadu 2018